Algemeen

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Algemeen

Landgoed Op den Heuvel is een historisch particulier landgoed, door de voorouders van de huidige eigenaar, de familie Scholten, verworven. Het eigendom is in totaal 28 hectaregroot. Hiervan is 23 hectare bos en 5 hectare natuur. De natuur bestaat uit heidevelden met jeneverbesstruweel en een poel.

Landgoed Op den Heuvel is in de EHS opgenomen. De Ecologische Hoofd Structuur (EHS) is een samenhangend netwerk van natuurgebieden met veel natuurwaarden. De EHS sluit aan bij die rest van Nederland en die is weer een onderdeel van het Europese net van natuurgebieden het " Natura 2000 " -netwerk. Dit aspect wordt belangrijk in het licht van de klimaatverandering.